Saankon nga ipukpukkaw ti “Bannawag! Bannawaggg!” a kas idi ubingak pay nga agisursursor iti Bannawag. Ngem iti kaunggan ti pusok, ipukpukkawko: “Agbiag ti Bannawag!”