Agpapaimbag Pay Laeng ni Nadine

2021-JUNE-2-SHOWBIZ-ELOY-SHOWBIZ-ELOY-NADINE
Nadine Lustre

INAKO ni Nadine Lustre, ‘bagis, nga agpapaimbag pay laeng daytoy manipud iti panagsinada ken James Reid.

Adu ngamin ti mangibagbaga a nagsinnublianan dagitoy ta umuna, nakapirma ni Nadine iti kompania ti musika (music company) ni James.

Maikadua, no kua, agkaduada a mapan agkalkalay-at iti bambantay.

Adda la ket ngarud nagkomento a netizen a liklikan koma ni Nadine ni James no dina kayat ti masaktan manen.

Sa adda nangpasarunson nga amangan met no nagsinnubliananda.

Dayta ti gapuna a kuna ni Nadine nga agpapaimbag pay laeng.

No ania ti makaagas a mamimpinsan kenkuana, tagiurayentayo.

 *     *     *

Kuna ni Andrea Torres a naka-move on met laengen iti relasionda ken Derek Ramsay.

Kuna met ni Derek nga awan ti dakes nga inaramidna ken ni Andrea.

Ala, wen, ‘la.

*     *     *

Binalakadan ni Julia Barretto ni Joshua Garcia a sigud a nobiona, ‘bagis.

Ti kunana, saan pay laeng a makiinnayan-ayat tapno maiturong daytoy a namimpinsan ti imatangna iti career-na.

Inawat met ni Joshua ti balakad ni Julia.

No pagdiligem ti situasion da Julia ken Joshua kada Andrea ken Derek, mapan a nanaknakem dagitoy naub-ubbing, aya, ‘bagis?

*     *     *

Kuna ni Raymond Bagatsing, ‘bagis, a gapu iti marunggay, limmaing iti COVID-19.

Wen, maysa daytoy kadagiti saan a nakalisi iti nasao a sakit.

Idi nagpositibo, nagsukisok no ania ti nasamay a makan. Nakitana ngarud ti marunggay (moringa, kinunana) a nabileg a nateng.

Ti inaramidna, ‘bagis, innayonna ti marunggay iti ginilingna nga inlaokna iti inumenna.

Kuna met ni Raymond a limmaing gapu iti daytoy.

Ti makunak iti daytoy, ‘bagis, yantangay kangrunaan a nateng dagiti Ilokano ti marunggay: Ammo ni Ilokano ti good! (ANGELO “ELOY” PADUA)

(Bannawag, Mayo 16-31, 2021)