Daniw ni ROY V. ARAGON
Rinetrato ni ROSELYN CARILLO CAMPANO
1.  Ammota no ania ti napagteng ti naiddep a pagsaingan. Saan a pinuyupoy ti simmarungkar a lamiis. Dita koman gamden ti agaramid iti istoria a dita patien nupay patien ti sabali. Ammota a sipnget ti nangpuyot iti sipnget.
2.  Diak la nadnadlaw ti pigis a panid iti tengnga ti libro a pasaray subliak a basaen a pasig a rugi ta malipatak ti istoria uray nakaguduaakon a nangbasa. Masapul nga irugik manen iti rugi. Diak mabasan ti mapukpukaw a panid. Ammokon a gibusan. Diak kayaten ti mangrugi.
3.  Idi taliawenna ti naggapuanna, nakitana a nasameken ti desdes. Naggapuan dagiti pan-aw, puriket, baimbain, bangbangsit? Immisem. Intuloyna a sinarakusok ti samek.
4.  Dimo pabasolen no apay a naamo ti ulimek. Pinadasmo kadin a tiliwen ti ulimek?
5.  Masiripnata latta ti sipnget. Uray naynay a lumsot dagiti pika ti sellag kadagiti regkang. Saanta a malibasan ti bulan uray pay kumleb met iti ulep. Saan nga agpayso a ti rabii ket bulsek. Ngem pudno a dita nagkitkita iti sirok ti kabus.
6.  Nagtudo iti daydi a sardam. Uray ti rabii, saan a naglinong.