Editor ti Dandaniw ti Bannawag, maysa kadagiti nangabak iti Talaang Ginto: Makata ng Taon 2021

2021-JUNE-8-MAKATA-PHOTO
Tabag.

Inyalat ni Ariel Sotelo Tabag, editor ti dandaniw ti Bannawag, ti Maikatlo a Gunggona iti Salip iti Daniw iti Talaang Ginto: Makata ng Taon 2021 nga insayangkat ti Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Tubo iti Villa, Santa Teresita, Cagayan, pinangyalat ni Tabag ti koleksion dagiti daniwna a “Paubaya sa Lupa at Iba Pang Tula.” Umawat daytoy iti premio a PHP15,000 ken plake.

Kakadua ni Tabag a nangabak da Paolo Miguel Gamboa Tiausas a nangyalat iti Umuna a Gunggona babaen ti daniwna nga “Ilang Memorandum Mula sa Kagawaran ng Pag-iisa” ken umawat iti premio a PHP30,000, plake ken medalia; ken, Francisco Arias Monteseña a nangyalat iti Maikadua a Gunggona babaen ti daniwna a “Sulyap, Pangarap sa Mundong Natitilad” ken umawat iti premio a PHP20,000 ken plake.

Naipaay met ti Karangalang Banggit kada Icon Matthew Cayso Monit babaen ti daniwna a “Bakit Masarap Maging Ayta”, Philip Yerro Kimpo, Jr. babaen ti daniwna a “Sa Panlasa” ken Paterno Buban Baloloy, Jr. babaen ti daniwna a “Laging Kapos Ang Manggas ng Gunita.”

Narugian idi 1963, tinawen nga isaysayangkat ti KWF ti Talaang Ginto: Makata ng Taon, maysa a salip iti panagsurat iti daniw nga agkalikagum a mangparegta ken mangitag-ay iti klase ti Daniw a Filipino (Tagalog) babaen ti  panangbigbig kadagiti beterano ken agdadamo a laing ken timek iti arte ti daniw.

Nagpaay a hurado da Maria Luz Rebecca T. Añonuevo-Cuñada (pangulo), Maria Luna Sicat-Cleto (kameng) ken Eugene Y. Evasco (kameng).