Tabag, umuna iti 1st NPR Ilokano Literary Awards

2021-JUNE-9-NPR-PHOTO
Agpakanawan: Tabag, Suguitan, Cachola-Bulong, Bautista ken Pacris.

Ni Ariel Sotelo Tabag ti nangabak iti Umuna a Gunggona iti Salip iti Sarita ti Umuna a Nelson Pagaoa Robinion (NPR) Ilokano Literary Awards (2021).

Impangabak ni AST, tubo ti Villa, Santa Teresita, Cagayan ngem agnaeden ken ti pamiliana iti Cubao, Quezon City ken agpapaay a poetry & entertainment editor ti Bannawag, ti saritana a “Ni Jesus Kadagiti Nasalemsem a Parbangon,” a pakaipaayan ti PhP10,000 a cash prize ken sertipiko ti pammadayaw.

Ni Marichel E. Suguitan ti Aggub, Solano, Nueva Vizcaya ken OFW iti Macau, ti nangyalat iti Maikadua a Gunggona babaen ti saritana a “Pananglipat iti Maysa a Batibat.” Nangab-abaken iti salip ti panagsurat iti sarita a kas iti AMMAFLA ken Mayor Carlito F. Pentecostes Jr. Awards for Ilokano Literature. Maipaay met ken ni MES iti PhP7,000 a cash prize ken sertipiko ti pammadayaw.

Ni Eden Cachola Bulong, tubo ti Narvacan, Ilocos Sur ngem agnaeden ken ti pamiliana iti Novaliches, Quezon City, ti nakagun-od iti Maikatlo a Gunggona babaen ti saritana a “Da Ina Bang ken Labang.” Maysa a retirado a mannursuro iti maysa nga elementary sachool iti Tondo, Manila, umawat ni ECB iti PhP5,000 a cash prize ken sertipiko ti pammadayaw.

Dagiti nangabak iti Pammadayaw a Gunggona (dua nga agpada a premio): Danilo A. Bautista ti Guimod Sur, San Juan, Ilocos Sur, babaen ti saritana a “Ti Gangsa ken ti Orkidia”; ken Benjamin P. Pacris ti Barangay 1, Bantay, Ilocos Sur, babaen ti saritana a “Cain Sakim.” Maipaayan da DAB ken BPP iti premio a sag-PhP1,500 a cash prize ken sertipiko ti pammadayaw.

Aganay a 34 a sarita ti nagbabalubal iti 1st NPR Ilokano Literary Awards a nagpaayan a hurado da Estela Bisquera Guerrero, piksionista ken nobelista, kas chairperson; Cles B. Rambaud, managing editor ti Bannawag, kameng; ken Prodie Gar. Padios, piksionista, nobelista ken sigud a literary editor ti Bannawag, kameng.

Naisayangkat ti pasalip ti NPR Ilokano Literary Awards babaen ti panangisponsor ni Mayor Nelson Pagaoa Robinion ti Santa Ana, Cagayan ken ti pamiliana, ken iti pannakitinnulong ti GUMIL Cagayan ken ti Mangngaggo Club ti Cagayan. Agpapaay met da  Virgilio Cariaga Tabugadir a kas awards coordinator ken Roy V. Aragon a kas mangimaton iti Secretariat ti salip.

Maisagsaganan ti 2nd NPR Ilokano Literary Awards (2022). Maipakaammo iti mabiit ti mapagsasalipan ken alagaden ti salip.

(Naipablaak iti Hunio 1-15, 2021 a bilang.

Kadagiti kayatna ti ag-subscribe iti e-Edition, mapan iti Press Reader wenno iti Magzter.

Para iti naimaldit a kopia, ag-email iti [email protected] wenno kauman ni Boy Balanag iti CP Number 0916 269 2390

Laglagipenyo koma met, kakailian, nga i-like daytoy FB Page ti Bannawag Magazine. Dios ti agngina.)