Balasang ti Hawaii; Balasang ti Away

Salaysay da JOEL B. MANUEL ken RUBEN C. GALAPIA

BAMBANTAYANNA ti prototype aquaponics model iti sango ti presidensia ti ili ti Bacarra, Ilocos Norte, iti sirok ti kumanagkag nga init, idi maam-ammomi isuna. Impadamag dagiti mangkadkadua kenkuana nga opisial ti ili a maysa a balikbayan daytoy a balasitang, naggapu sadiay Hawaii, ken taga-Calioet-Libong, Bacarra, Ilocos Norte. Umis-isem ketdi latta a kasla saanna nga iginggina ti darang ti agmatuon, ket ti kayumanggi a kudilna, apagapaman a sumileng iti ling-et.“Mariah Iris Ramo, sir,” narimat pay dagiti matana a nakialamano. Ket manipud dita, inlawlawagna no kasano ti panagandar ti prototype aquaphonics project a binangonna ken kayatna a yam-ammo kadagiti kakailianna iti Bacarra.

(Mabasa ti sibubukel a salaysay iti Hunio 1-15, 2021 a bilang ti Bannawag.)