GSIS, mangididiaya kadagiti balay a maabangan, ken mabalin a gatangen

Ni GABRIELA BARON

Impakaammo ti Government Service Insurance System (GSIS) idi Mierkoles, Hulio 21, nga agidiayan daytoy kadagiti balay a maabangan, ken maipangruna a maikkan iti gundaway dagiti agabang a manggatang iti daytoy iti ania man a tiempo kabayatan ti pannakaipakat ti katulagan ti panagabang.

Maipakat daytoy a sistema iti babaen ti programa a “Lease With Option to Buy” (LWOB).

(Unsplash)

Segun ken ni Rolando Ledesma Macasaet, presidente ken general manager ti GSIS, a babaen ti nasao a programa, maipangruna dagiti agdama a residente dagiti balay a kukua ti GSIS tapno maaddaan dagitoy iti gundaway a lehitimo nga agtalinaed kadagiti yunit ken magatangda dagiti nasao a pagnaedanda. Innayon ni Macasaet nga ikagumaananda a saan a mapukaw dagiti agnaed dagiti balayda nangruna ita ta tiempo ti pandemia. 

Idiaya ti GSIS ti katulagan ti panagabang a balido iti makatawen ken mabalin a pabaruen. 

No okupado ti yunit, maipangruna a maikkan iti gundaway ti nagokupar a mangabang iti daytoy ken mabalin daytoy a gatangen ti nasao a balay wenno yunit. No saan met nga okupado ti yunit, maipaabang iti asino man a kualipikado iti programa. 

Tapno kualipikado iti programa, masapul a makipagili a Filipino ti interesado nga agabang ken legal nga autorisado a maaddaan iti katulagan ti panagabang ken addaan iti kabaelan nga agbayad iti pagabang.

Kabayatanna, no pilien ti agab-abang a gatangen ti sanikua, mangidatag daytoy iti option-to-buy proposal iti GSIS para iti pannakaaprobar daytoy.

Dagiti interesado nga agabang, masapul laeng a mangidatag iti nakompleto a pormulario ti panagaplay ken dua a balido nga ID nga inyisyu ti gobierno. 

(Damag manipud iti Manila Bulletin.)