Baro a Komisioner ti KWF, kangrunaan nga agsarita iti Dap-ayan 2021 ti GUMIL Filipinas

DR. MENDILLO

Naawis a kangrunaan nga agsarita ni Dr. Benjamin M. Mendillo, Jr., ti baro a Fulltime a Komisioner a mangibagi iti Lengguahe nga Ilokano iti Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), iti panglukat a programa ti Dap-ayan 2021, ti nailian a kombension ken seminar iti lengguahe ken literatura ti GUMIL Filipinas inton malem ti Domingo, Agosto 22, babaen ti virtual teleconferencing.

Daytoy a panagsarita ni Mendillo, patneng nga Ilokano a tubo ti Gen. M. Natividad, Nueva Ecija,  ti umuna a gundaway a panangsangaili ti GF, ti gunglo dagiti mannurat nga Ilokano iti Filipinas ken iti ballasiw-taaw, itoy dati a pangulo ti Sangay ng Salin ti KWF.

“Pangrugian ngarud koma daytoy ti napaut ken nasayud a panagkakadua ti KWF ken ti GF kadagiti gannuat a mangpadur-as iti pagsasao nga Ilokano, kas koma iti pannakaisuro ti umisu nga Ilokano kadagiti pagadalan,” kinuna ni Remy N. Albano, presidente ti GF ken agdama a bise-gobernador ti Apayao.

Maangayto met iti panglukat a programa ti pannakayalnag dagiti libro nga Ilokano a naipablaak iti daytoy a tawen.

Kas iti napalabas a Dap-ayan, maawis dagiti mannurat nga Ilokano ken dagiti mannursuro ken amin  nga agessem nga agadal iti literatura a makipartisipar iti makalawas nga online a kombension ken seminar.

Iti maikadua nga aldaw ti Dap-ayan, aglektiur met ni Mark Anthony Angeles, premiado a mannurat ken autor, iti panagsurat iti flash fiction (saribiit) a maangay iti agsapa. Batangto met dagiti mannurat a nagpaay a hurado kadagiti nadumaduma a salip iti panagsurat iti sarita ti mangipaay iti kapanunotanda iti tungtongan mainaig iti panagsurat iti sarita a mangabak kadagiti salip.

Iti maikatlo nga aldaw, maangay met ti lektiur iti panagsurat iti komiks (graphic fiction) a sarunuen ti tungtongan iti nobela nga Ilokano.

Maiparang met dagiti sukisok (research) iti Literatura Ilokana dagiti adda iti akademia iti maikapat nga aldaw, ken maaramid met ti tungtongan dagiti eksperto iti literatura mainaig iti kurditan Ilokano.

Agpaay met a fellowship dagiti mannurat nga Ilokano ti maikanem nga aldaw babaen ti tungtongan dagiti maawis a mannurat nga Ilokano iti topiko a “Ni Mannurat nga Ilokano ken ti Ilina.”

Iti maudi nga aldaw a maangay ti virtual awarding dagiti nangabak kadagiti nadumaduma a salip iti panagsurat. Ti met general assembly dagiti kameng ti pangrikep a programa babaen ti panangidaulo ni Presidente Albano.[NMEValdez/Dap-ayan Secretariat]