Segun iti surbey, 9 iti 10 a Filipino, agtultuloy ti panagusarda iti face mask tapno protektado dagitoy kontra iti COVID-19

Ni ELLALYN DE VERA-RUIZ

Walopulo ket siam a porsiento kadagiti Filipino ti agar-aruat iti face mask tapno maliklikanda ti maakaran iti coronavirus disease (COVID-19), segun iti surbey nga inwayat ti OCTA, maysa nga independiente a grupo.

Maibatay iti surbey a Tugon ng Masa, ti panagaruat iti face mask ken regular a panangbuggo kadagiti ima iti danum ken sabon wenno alkohol dagiti kangrunaan pamuspusan dagiti Filipino tapno maliklikanda ti pannakaalada iti COVID-19, ket 89 a porsiento ken 85 a porsiento a Filipino ti mangiwaywayat kadagitoy, kas panagsaganadda. 

Naiwayat ti surbey manipud iti Hulio 12 agingga iti 18, 2021 iti 1,200 a tattao. 

(KEITH BACONGCO / MANILA BULLETIN FILE PHOTO)

Nadakamat pay ti sabsabali a pamuspusan a kas iti panagusar iti face shield (70 porsiento) ken panangsurot iti social distancing (64 porsiento).

Nupay kaaduan ti mangsursurot kadagiti public health standards, dinakamat ti OCTA a bimmassit dagiti mangsursurot kadagiti uppat a pamuspusan iti napalabas a bulan.

Dinakamat ti OCTA a kadagupan dagiti wagas a pangliklik iti COVID-19, ti panagusar iti face shield ti bimmassit iti mangsursurot iti daytoy; bimmaba iti 11 a porsiento iti napalabas a bulan.

Mainaig iti daytoy, 25 porsiento a Filipino ti nangliklik iti biahe iti uneg ti pagilian, idinto a 20 porsiento ti nagpakonsultar iti doktor wenno healthcare provider no adda madi a marikriknada. 

Ti met panagtalinaed kadagiti pagtaengan ti ad-adda a nasursurot iti Metro Manila no idilig kadagiti sabsabali a lugar.

(Damag manipud iti Manila Bulletin.)