Siak, Pitopulo ket Pito

Daniw ni AMADO I. YORO

Ita a parbangon, iwakwakko ti ridaw

yegna ti birtud ti ur-urayek a bannawag

sukogan ti pakasaritaan, panagdaliasat.

Ita nga alas dies sanguek ti merienda, kiwarek ti kape

isamirak nga asikasuen ni kasimpungalan

a mangsilpo’t  pakasaritaak, panagayat.

Ita nga agmatuon pagilasinan ti sang-atan

kas kadagiti rawis ti balligi

ken dagiti lansad ti pannakapaay, karit.

Mailasinda iti umay a panagligsay

a salogan ti biag iti desdes

dagiti nabirokak iti diamante, 77 a kasangay.

Daytoy ti alas kuatro sabali manen a merienda

isamirak latta a tulnekan teklado daytoy pc

dua, tallo wenno ad-adu man ti mayuritko, lagip.

kumiraosak bagas maisaang kasilpo ti anges-inanama

ti biag, pegpeg dagiti darikmat ti aldaw ken rabii

ti ilelennek saan a matawaran kas inkari ti nakaparsuaan.

Makitak ti agligsay a mangsuksukog iti umas-asideg a malem

iti sirsiripek nga init. dayta ti sardam: mariknak ti duayya

ti giteb ti pagorasan tanamitim ti isem panagyaman, naimbag a damag.

Damag a naimbag iti nayuritda a pagtuladan dagiti kas kaniak

nga agpagpagna;nga agmulmula kadagiti bukel ti imbag

nga aramid ti puso iti panagyaman, iti imbag-nakem; puso a managayat.

Parbangon manen: agyamanak sabali a pannakaipasngayko daytoy

nasarsaranta manen ti pul-oy iti ridaw ti umay a bigat

maibulos ti anges ti darikmat a mangyurit ti kambas ti biag

saanakto a mamingga a mangawit daytoy a krus

iti agnanayon a panagdaliasat itoy yanko a pagdagusan

kaduak man ita ni kasimpungalan iti katawa ken bunga ti lamisaan

ket sagpaminsan ti facetime dagitoy nga aw-awir;

dagiti kailiwna: da CJ Boy, Lia ken Josiah

iti ibit, iti sangit, iti katawa, iti ballasiw ti taaw

iti kararag, iti laem itoy a taeng: siakto, ket siakto

agtalinaed ken mabati a sipapakurang: tao, daga.

Daga, tapok: tao, di naan-anay.