2 nga ubbing, 1 a lakay iti Suyo, I.S., nagpukaw bayat ti layus nga indateng ni Bagyo Maring

Ni MARCELINO FRANCISCO D. SANTOS
Da Gab ken Misha.

Dua nga ubbing ken maysa a lakay manipud iti Suyo, Ilocos Sur, ti sapsapulen pay laeng dagiti autoridad agingga ita, Oktubre 14. Naammuan a nagpukaw dagitoy bayat ti kapigsa ti layus nga indateng ni Bagyo Maring iti nasao nga ili idi rabii ti Oktubre 11, Lunes.

Nainaganan dagiti dua nga ubbing a kas Gwen Misha ken Gab Merchanne, agpada nga agtawen iti 9.

Kinuna ni Eden Lucero Ramos, ikit dagiti dua nga ubbing,  a kellaat a nagdinakkel ti Karayan Chico ket dinalapus ti narungsot nga agus ti balay dagiti ubbing nga adda iti igid ti karayan bayat ti pannaturogda a kaduada ti amada. Nakalasat ti ama ngem nagpukaw dagiti ubbing, a maigapu la ketdi iti panangyanud ida ti narungsot nga agus ti karayan.

Malaksid kadagiti dua nga ubbing,  nairaman a nagpukaw kabayatan ti layus nga indateng ni Bagyo Maring ti maysa a senior citizen iti Suyo met laeng. Nainaganan daytoy a ni Salvador Cadaeg Padsing, 67, naasawaan, mannalon, ken agnaed iti poblasion ti nasao nga ili.

(Manipud iti DZVV Bombo Radyo Vigan, PSSG Ar-jay de Guzman Ofiaza ti Suyo Municipal Police Station, ken Lorna Gironella Vizcarra [Annak (a Napudno) Ti Salcedo)]