Naluktan manen ti “tienda iti rabii” iti Siudad ti Laoag

Ti pagserkan ti tienda iti rabii ti Siudad ti Laoag. (LEILANIE G. ADRIANO)

Gapu iti pannakapalukay dagiti protokol iti kuarantina ken agtultuloy nga ibabassit ti bilang dagiti maimpektaran iti coronavirus, pinalubosan ti turay ti Siudad ti Laoag ti pannakalukat manen ti “tienda iti rabii” (night market) no la ketdi masurot dagiti kangrunaan a protokol iti salun-at ken kinatalged. 

Kalpasan ti panangimatang ni Laoag City Mayor Michael M. Keon ti pannakaipakatna (dry run) itay Mierkoles, Oktubre 20, impalagip daytoy kadagiti aglaklako ken aggatang nga ipakatda a nalaing ti pannakaliklik ti panagdudupudop tapno masierto ti naannayas a pannakaisayangkat ti tienda iti rabii.  

Iti pannakalukat ti tienda iti rabii, naipaayan dagiti residente iti ad-adu a paggatangan iti makan idinto a dagiti aglaklako, magagaran iti pannakaisubli manen ti negosioda. 

Manipud iti Lunes agingga iti Sabado, temporario a maiserra dagiti kalsada nga Abadilla ken Villanueva nga adda iti akindaya ken akinlaud a paset ti Laoag City Public Market and Commercial Complex manipud alas kuatro iti malem agingga iti alas otso iti rabii. Naiplastar dagiti naparangarang a marka tapno ammo dagiti aglako ti pangiplastaranda kadagiti tagilakoda ken tapno masigurado ti umisu a distansia iti tunggal tao. 

Immuna a naglukat manen ti tienda iti rabii idi Marso tapno maalaw ti lokal nga ekonomia ken matulongan dagiti mangmangged a makasubli manen iti trabahoda. Daksanggasat ta apagbiit laeng ti panaglukatna ken naipasardeng gapu iti kellaat a panagadu ti bilang dagiti naimpektaran iti COVID-19 iti siudad.

Iti pannakalukat manen ti tienda iti rabii, nangidesignar dagiti mangimatmaton kadagiti pagruaran ken pagserkan dagiti makitienda a pakaalaan iti temperatura dagitoy sa maipan iti logbook para iti contact tracing no kasapulan.

Iti tiempo ti kakaro ti COVID-19, namin-adu a daras a nai-lockdown ti merkado publiko ti Laoag a nangapektar iti pagbiagan ti sumagmamano nga akinkukua kadagiti puesto ken dagiti katulongan dagitoy. 

(Damag manipud iti Manila Bulletin ken Philippine News Agency)