Malakanyang, imbilinna ti pannakaipakat ti Alert Level System (ALS) para iti klasipikasion ti kuarantina iti sibubukel a pagilian

Imbilin ni Presidente Duterte itay Huebes, Nobiembre 11, ti pannakaipakat iti entero a pagilian ti Alert Level System (ALS) para iti COVID-19 Response, kas sagudayen ti Executive Order (EO) No. 151.

Mabasa ditoy ti tarabay iti lima-agpang nga ALS, a nangsukat kadagiti daan a klasipikasion iti kuarantina. Ti daan a sistema iti panangiladawan kadagiti agpang ti risgo ti COVID-19 iti partikular a rehion, nausar dagiti awag kas iti enhanced community quarantine (ECQ) para iti nakaro a risgo, ken general community quarantine (GCQ) para iti nalag-an a risgo.

Segun iti EO, inrekomendar ti Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) iti Office of the President ti pannakaipakat iti sibubukel a pagilian ti ALS baben ti madissodisso a pannakaipakatna, kas nailanad iti Resolutiom No.146-F (s. 2021) daytoy a napetsaan iti Oktubre 28, 2021.

(Ali Vicoy/ File photo/ MANILA BULLETIN)>

Immuna a naipakat ti ALS iti National Capital Region (NCR) a kas wagas a panangibangon iti ekonomia nangruna iti kritikal a maudi a quarter ti tawen. Namindua a naikalawa daytoy damo a pannakaipakat ti nasao nga ALS a nangsakup iti NCR, Region III, IV-A, VI, VII, X, ken XI.

Segun iti EO, babaen ti sangapagilian a pannakaipakat ti ALS, maparegta ti ekonomia babaen ti pananglukat ti iad-adu pay a sektor, bayat a mapasalsalakniban dagiti umili babaen ti agtultuloy a pannakaipakat ti protokol para iti salun-at ken itutulong kadagiti umili babaen ti naig-iget a pannakaipakat ti lockdown kadagiti partikular a lugarnga am-ammo met a kas granular lockdowns.

Daytoy madissodisso a pannakaipakat ti ALS iti entero a pagilian, addaan iti uppat a phase. Ti agdama a maipakpakat nga ALS iti NCR, Region III, IV-A, VI, VII, X, ken XI ti maibilang nga umuna a phase.

Dagiti dadduma a rehion, sumarunoda kadagiti sumaganad a phase:

Phase 2: Region I, VII, ken XII;

Phase 3: Region II, V, IX; ken

Phase 4: Cordillera Administrative Region (CAR), Region IV-B, Region XIII (Caraga), ken ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM)

Ti ipapan iti Phase 2, mabalin a madagdagus a maipakat iti uray ania nga oras apaman nga agepekto daytoy a bilin, segun iti IATF, ngem saan a naladladaw ngem iti Nobiembre 2021. Sumarsaruno metten dagiti dadduma a phase nga agsasaganad iti makalawas a baet dagitoy agingga a maipakat aminen a phase iti entero a pagilian. 

Nainayon pay iti bilin a dagiti pagalagadan iti pilot phase wenno pannakaipadas ti ASL, isu met ti mausar iti pannakaipakat daytoy iti entero a pagilian.

Maawagan met dagiti nasao a pagalagadan a kas mayannugot a mangyanninaw iti baro a kasasaad ti salun-at. Autorisado ti IATF a mangamendar wenno mangpabaro no kasapulan tapno matun-oyan dagiti kalikagum ti ALS, a saanen a masapul pay ti panangaprobar ti Presidente.

Damag manipud iti Manila Bulletin.