SLU, sangailienna ti maysa nga awardee nga iskolar ti Fulbright

Ni MILALYN REYES MARCELO
Dr. Aurelio S. Agcaoili

Sangailien ti Saint Louis University (SLU), Siudad ti Baguio, itoy a kalgaw ti 2022 ni Dr. Aurelio S. Agcaoili ti Unibersidad ti Hawaii, kas pannakipaset ti unibersidad iti panggep ti programa a Fulbright ti Estados Unidos a pannakaitandudo ti sapasap a panagkikinnaawatan.

Iti kaadda ni Agcaoili iti unibersidad, aglektiurto iti School of Advanced Studies ti unibersidad.

Idi koma kalgaw ti 2020, tawen a pannakaipaay ken ni Agcaoili ti Fulbright Scholar Award, ti kaaddana iti SLU ngem saan a natuloy gapu iti ibebettak ti pandemia a COVID-19. 

Sakbayna, nakikammayet ti SLU ken ni Agcaoili, babaen ti Nakem Conferences, ti grupo a binangonna nga agpanggep, malaksid pay ti sabsabali, a mangpadur-as iti  hustisia ti lingguistika, kultural a demokrasia, ken emansipatorio nga edukasion.

Idi Mayo 2018, sinangaili ti nasao nga unibersidad ti maika-13 a Nakem International Conference iti babaen ti tema a “Panagadal Kadagiti Bambanag a Filipino, Ilokano, ken Amianan.” Iti daytoy met laeng a komperensia a naangay ti Maikadua nga Internasional a Kongreso iti Lengguahe nga Ilokano.

Malaksid iti panaglektiur ni Agcaoili bayat ti kaaddana iti SLU itoy umay a kalgaw, mangisayangkat pay iti etnograpiko nga aramid iti multilingual nga edukasion iti Filipinas, maysa a benneg a rinugianna nga aramiden a kas opisial a nangbangon iti maysa pay a grupo, ti 170+ Talaytayan.

Mangipaayto pay iti serye dagiti lektiur a naiturong iti mapaspasangasangan nga obrana a “A Theory of Language Justice (Maysa a Teoria ti Hustisia ti Lengguahe).” Innem nga unibersidad iti Amianan a Luzon ti nakitulag a mangsangaili kadagitoy a serye ti lektiur. 

Sakbay a napan nagnaed iti Estados Unidos, nangisuro ni Agcaoili iti adu nga unibersidad ditoy Filipinas a pakairamanan ti Unibersidad ti Santo Tomas ken ti Unibersidad ti Filipinas iti Diliman a nagserbianna pay a kas Associate ti Center for Creative Writing.

Nadumaduma dagiti benneg a tinaming dagiti sukisok ken sinurat ni Agcaoili. Mairaman ditoy ti indiheno a panagadal, leksikograpia, literario nga arte ken managparnuay a panagsurat (creative writing), pilosopia ken edukasion, ken sosial a hustisia.

Malaksid iti panagisuro, nagtrabaho pay ni Agcaoili a kas agiwarwarnak iti Los Angeles ken Honolulu. Nakaawat pay kadagiti adu a pammadayaw kadagiti obrana a kas  nobelista, mannaniw, edukador, mannalaysay, ken komunikador. Namindua met a nadutokan a kas visiting professor iti Unibersidad ti Filipinas.