Dua a Daniw ni HONOR BLANCO CABIE

1

barangbang nga agkakamakam ‘diay

umatiperper pampamay-anna,

gurgurongna napardas ‘diay taray,

taray didiay, taray ditoy, dita.

anian a panangkamatkamatna

kadagiti kabusor ti balay,

ellekna ‘tay awan ngem balana

no sumagitsit, ay! makapatay.

nakaaruat aruat soldado, ay!

iwalinnat’ kabusor ‘ti balay,

maidasay amin a kalabanna

iti pingetna a pumatpatay.

lagto ditoy, lagto dita, didiay:

es-essemanna ‘tay makapatay.

2

kinaparagsitna a kumamat ‘diay

adda rungsotna a kalabanna

mabangonnat’ panagraem, daydiay

inna ar-aramiden bukodna.

nangato ‘toy raem ad-addangna

a mangpaksiat sairo ‘ti balay,

kamatenna ida awan ingga,

ur-uray la maitiktiklebda ‘diay.

manen agsardeng, agtaliataliaw —

umanges la’t biit, no aggunay

daydiay muyong awan daytay aliaw,

daras aglemlemmeng sadiay matay.

o dios, siputam ‘toy apok,* dayta

ti dawatko, ‘toy muging ken rikna.

*milek andrey, 6 ti tawenna.