Aplikasion iti Pasnaan 11, agawaten ti GUMIL Filipinas

Agawaten ti GUMIL Filipinas iti aplikasion iti Pasnaan 11, ti maikasangapulo ket maysa a tawen ti workshop iti panagsurat para kadagiti agdadamo a mannurat iti Ilokano, a maangay babaen ti online. Manamnama a maangay daytoy iti maudi a lawas ti Marso.

Pagtitinnulongan daytoy nga iwayat ti GUMIL Filipinas, Komisyon sa Wikang Filipino, Bannawag, ken dadduma pay nga ahensia ken indibidual.

Masapul a mangidatag ti tunggal aplikante babaen ti email iti grupo dagiti sinurat (portfolio), ania man kadagiti sumaganad: (a) dua a flash fiction (max. 700 a balikas); (b) dua a salaysay (essay), maipanggep iti bukod nga ili; (c) dua a sarita a para ubbing (target nga agbasa: Grade 1 to 3) (max. 700 balikas).

Masapul a nakasurat iti Ilokano dagiti nadakamat a sinurat ken addaan iti title page a nakailanadan ti nagan iti pluma (pen name) ken linaonna (table of contents). Masapul a nakasurat ti nasao a portfolio iti Word format. Usaren ti 12 points Times New Roman, doble espasio (para iti sarita ken salaysay) iti Letter size ken Normal margins.

Pakuyogan dagiti manuskrito iti sabali a Word file a naglaon iti pudno a nagan ti autor, adres, pakakontakan a numero, email address, ababa a pakasaritaan ti biag (bionote) ken kabaruan nga ID picture, ken may-email iti [email protected]; usaren ti paulo (subject) a “Pasnaan 11.”

Agdalan dagiti sinurat iti panagarisit dagiti kameng ti Selection Board ti Committe on Seminar-Workshop ti GUMIL Filipinas. Mapakaammuan dagiti autor dagiti mapili a gapuanan babaen ti email ken/wenno awag iti selpon.

Dagiti mapili a fellow, maipaayan iti sangkabassit nga honorarium.

Aggibus ti panagidatag iti aplikasion iti alas 11:59 ti rabii iti Marso 15, 2022. Para iti ad-adu pay nga impormasion, umawag wenno ag-text iti 0977 141 7901 (NME Valdez) wenno ag-email iti [email protected]. (Pasnaan 11 Secretariat)