Dua a Daniw ni HONOR BLANCO CABIE
Pammadayaw ti usa.today

1

kaasida, nakakaasida,

awan man lat’ tumimtimpag iti

nalinis a diding ti mugingda

ukranio nga ubbing maipakpakni.

awan ni maysa a tali daytay

maiparparaut ‘ti tengnged, teltel

wenno maisapsaplit ‘ti bukot, ay!

dida mariknat’ pannakabekkel.

di adayo’t inda pagtaengan,

pakadaldaleban dadduma ‘diay

rumagutok a kanalbuong, ‘nian

daydiay panagbang-es – ay-ayda pay.

aman* volodymyr maasika,

pengdam adda dardarasudosna.

*Kadagiti hudio, ti awagda iti

Mannakabalin Yahweh, Adonai,

wenno Elohim. Iti letra ti Hebrew,

agbalin wenno maibalikas daytoy

a Yod-Heh-Vav-Heh, wenno

iti letra romano JHVH.

Ni Volodymyr Zelensky, maysa

a Hudio, ti Presidente ti Ukraine.

2

mangal-alun-on ‘ti rikna daydiay

agkarkaradap nga apuy iti

malasanglasang a tangke, ay-ay

pay dagidiay kinemmeg rabii.

isuda nga adda sadiay uneg

ti tangke a nangbangbang-es dana

awan nadlawda nga immasideg

nakasapatos a kalabanda.

apagdarikmat ‘di daras bimtak,

napirpirsay, naiwarwarsi iti

natapok a pagpagnaan, pimsuak

ti biagda nga agdappat a puli.

saandan a nauray ti bigat,

‘ti dalanda adda ‘tay timmagbat.