Mula a Repolio iti Gonzaga

MULA A REPOLIO ITI GONZAGA. Nagbalin nga “instant” a pagpasiaran ti mini-cabbage farm a kukua da Freddie ken Betty Ballatong (maikatlo ken maikapat manipud iti kanawan) iti Sitio Turkia, Brgy. Cabiraoan, Gonzaga, Cagayan. Adu ti napaamanga manipud idi naipaskil daytoy iti Facebook ta kunada a kasla di nakappapati a ti repolio a makitkita laeng nga agbiag kadagiti nangato ken nalamiis a lugar, mabalin met gayam nga imula ditoy Gonzaga. Segun ken ni Freddie, namitlo a daras a pinadasda ti nagmula. Awan napagbiagda iti dua nga immuna a panagmulada. Nagballigida laeng iti daytoy maikatlo ket natakuatanda a nasaysayaat ti panagdakkel dagiti repolio kadagiti bulan a nalamiis ken awan unay sumangbay a bagyo. (Roselyn C. Campano)

(Naipablaak iti Marso 16-31, 2022 a bilang.

Kadagiti kayatna ti ag-subscribe iti e-Edition, mapan iti ania man kadagitoy a link: Press Reader wenno iti Magzter.

Para iti naimaldit a kopia, ag-email iti [email protected] wenno kauman ni Boy Balanag iti CP Number 0916 269 2390

Laglagipenyo koma met, kakailian, nga i-like daytoy FB Page ti Bannawag Magazine. Dios ti agngina.)