Daniw iti Parparaangan ni CARMEN TIOAYA CASTILLO CID

Pammadayaw ti steemitimages.com.

Sapulenkanto, nanang, kadagiti arapaap
Kadagiti nabuslon a sasainnek a naibugas
A nayagus iti saem gapu iti inka ipupusay
Daytoy puso agledleddaang, di agsarday.

Sapulenkanto, nanang, kadagiti arapaap
Ta kadagiti napait a lulua, malmesak
Pannakaulila, pannakaipusing a supapak
Ditoy puso ken lagip nga inka agbiag.

Wen, nanang, katakunaynayka met laeng
Iti yuyeng dagiti tagainep ken darepdep
Imbatim a lagip naynay nga innak kakibin
Iti panagdaliasat, pannakaragpat iti bituen.