Sandro Marcos, Umun-una Pay Laeng iti Ilocos Norte iti Surbey ti RPMD

Napagtalinaed ni Sandro Marcos ti umuna a puestona iti surbey iti kinadiputado iti umuna a distrito ti Ilocos Norte iti panangpabor kenkuana dagiti respondent iti surbey nga inwayat ti RP-Mission and Development Foundation (RPMD).

Maibatay iti kaudian a surbey, umun-una latta ni Ferdinand Alexander “Sandro” Marcos, anak ni dati a Senador Bongbong Marcos (BBM), iti nagun-odna a 65% a voter preference.

Tallopulo ket tallo (33) a porsiento ti nangunaan ni Sandro Marcos ken ni Ria Christina Farinas a nakaala met iti 32% a voter preference. Ni Farinas ti agdama a mangibagi iti umuna a distrito ti Ilocos Norte iti Kamara.

Iti surbey nga inwayat ti RPMD idi Abril 17-21, immuna met laeng ni Sandro Marcos iti naalana a 62% a voter preference.

Daytoy naudi a surbey a nakagun-odan ni Sandro Marcos iti 65% a voter preference kontra iti 32% a voter preference ni Farinas, inwayat ti RPMD idi Abril 28 agingga iti Mayo 2, 2022 a nakipartisiparan ti 1,000 a rehistrado a botante. Naipakat ditoy ti random sampling ken addaan iti margin of error a 3% (+/-).