INTAN AGLUGAN ITI KALESA TA PASIARENTA MAN TI VIGAN. Saan a kompleto ti ipapasiar iti Vigan Heritage City no dimo padasen ti aglugan iti kalesa. Daytoy ti kapintasan a wagas tapno mapasiarmo amin a tourist spot ti siudad ken mariknam ti panagsubli iti napalabas a panawen. Masarakan ti paradaan dagiti kalesa iti igid ti kalsada iti sidiran ti simbaan ti Vigan (St. Paul Cathedral). Ti arkila ti maysa a Kalesa ket PhP150.00 iti kada oras a mangipasiar kenka iti agarup 8-10 a napipintas a lugar iti Vigan. Mapan a tallo oras ti panangrikus kadagiti agkakapintas a paset ti Vigan agbatay iti panagbayag iti kada lugar. Tallo ti kadawyan a pasahero ti Kalesa, dua iti likud ken maysa iti abay ti kutsero, nga agserbi payen a tour guide bayat ti panagpasiar. Pagyamanan iti gobierno ti Vigan ta napreserbar dagitoy a kalesa a wagas ti panagbiahe tapno mapadasan dagiti turista ti aglugan a mapan iti napalabas a tiempo iti siudad. (RAQUELITO B. CENAL)

INTAN AGLUGAN ITI ULNAS TA INTA MAN ITI TALTALON. “Sabalin laeng ti agsakay iti nuang nga adda pagpaguyodenna nga ulnas, ‘basang,” dayta ti kinuna ni Apo Adriano Gajes, Jr. ti Puritac, Pinili, Ilocos Norte. Iti laksid a modernon dagiti ramit iti panagtalon, di maikkat ni Angkel Jun (birngasna) ti nakaisigudan a luganna a mapan iti taltalon. Kaykayatna latta ti agtaraken iti nuang ken usarenna ti ulnas (pasagad) a pagbunag iti ruot, wenno mais ken dadduma pay nga apitna. Saan laeng a dayta, kayatna nga ipapadas kadagiti appokona, kas ken ni Jedijeah Byarley, ti panaglugan iti ulnas tapno ammoda met ti ganas ti aglugan iti ulnas ken agbalin a nabaknang ti panagubingda. Manmanon ti makita nga ulnas ngem nagasat dagiti ubbing a mailuglugan ni Angkel Jun ta mapadasanda pay laeng ti kastoy. (AILEEN R. RAMBAUD)

(Naipablaak iti Hunio 16-30, 2022 a bilang.

Kadagiti kayatna ti ag-subscribe iti e-Edition, mapan iti Press Reader wenno Magzter.

Para iti naimaldit a kopia, kauman ni Boy Balanag iti CP Number 0916 269 2390

Para iti pakaseknan dagiti sinurat, ag-email iti [email protected].

Laglagipenyo koma, kakailian, nga i-follow ti Bannawag iti Instagram ken i-like ti Bannawag iti Facebook. Dios ti agngina.)