Da Kiaw ken Pittagaw

Uppat a Daniw ni HONOR BLANCO CABIE
Ladawan: Pammadayaw ti facebook.com/mabuwaya

1

da kiaw ken pittagaw awandan ‘diay

sangat’ sagat ken salamagi ‘ti

sidiran ‘ti indayon a balay

no ‘tay agharharanan rabii.

‘ti imeng ti dalunit ken agraw

ken dagiti kariskis abayda

addan kaniak ladingit ken aliaw,

‘toy muging ken rikna maraprapa.

ta nagpasurongdan, simmurbotdan

nangted ‘ti samiweng a nagpayak,

daras pammatik a nayaw-awan

kinakaubingak a nagpayak.

adda sidduker ‘toy barukongko,

immadayon billit ‘ti lubongko.

2

Agyaman tayo ken Apo ta nakalasat

tayo manen ti didigra.

–nabasa iti maysa a messenger website

kalpasan ti napigsa a ginggined ‘iti

cordillera ken ilokania idi maika-27

ti julio 2022.

awan ti dakesna no puso ‘tay

dagdagus nga ingato’t dios ama

no ‘tay ilasatnatayo’t liday

kadagiti pasamak ‘ti daga.

ay! ngem agsidsidduker karkarma

‘ti kaawan pannakaibilang ti

dadduma a napugsat ‘tay rikna:

da daksanggasat a paset puli.

saning-i, sasaibbek ken dir-i

‘tay nangsipat ti piditpidit ngem

awan man lat’ umabot a kari —

dadduma a sao napnuan saem.

agyamantay ta nakalasattay

ngem di lipatan da addaan liday.

3

naidumat’ kinapudnot’ asona

‘ti amona ‘diay aso ti aman

atanudko, ‘diay kinapudno ta

naiparangarang ‘ti pagaaduan.

ta uken pay la ‘di sumangpet ‘diay

balay ‘diay aso a puraw, ngem spot

ti naganna, ay! di labang, ay-ay

pay ‘diay kinapuraw nga adda rimat.

idi nakamassayag pay la ‘ti

balay daydiay dakkel ni ‘tanudko

nakabantay ni spot ‘ti rabii

ken ‘ti aldaw – daytat’ nasirpatko.

adda ken’ spot ulimek ken lannay,

ammok linugoban isut’ liday.

4

pannakaipatungpal

panaglukat pagadalan

nakakambio bulan agosto

paglintegan* dayta nakasaad

mamaestra mamaestro saan nakasagana

mauksoban dagiti agturay mayalud-od bilang

nalipatandan sakit coronavirus bumangbang-es

adu dagiti maraprapa agas-asug agsasaebbek agug-ugis

kinadangkok nakaam-ames sakit a nangkeltay riwriw a biag

ita iduronda latta dagiti ubbing nakakaasida nakaay-ay-ayda.

~natusoda~

nakaay-ayda nakakaasida ubbing dagiti latta iduronda ita

biag a riwriw nangkiltay a sakit nakaam-ames kinadangkok

agug-ugis agsasaibbek agas-asug maraprapa dagiti adu

bumangbang-es coronavirus sakit nalipatandan

bilang mayalud-od agturay dagiti maussoban

nakasagana saan mamaestro mamaestra

nakasaad dayta paglintegan

agosto bulan nakakambio

pagadalan pananglukat

pannakaipatungpal.

*republic act 7797, panaglukat ti klase

adda iti nagbaetan ti umuna a lunes ti hunio

ken maudi nga aldaw ti agosto.