Ammom Pay La ti Ay-ayam a “Teks”?

AMMOM PAY LA TI AY-AYAM A “TEKS”? Saan pay idi nga uso ti “text messaging” ngem
addan balikas a “teks.” Isu daytoy ‘tay ay-ayam a kas iti ay-ayamen dagiti ubbing iti
ladawan (pinnaaduan iti teks) – dagitay babassit a rektanggulo a papel a mabalin
a magatang wenno maisapsapit laeng kadagiti gatangen a kankanen. Isu daytoy ti
pagliwliwaan dagitoy nga ubbing nga agnaed iti Puritac, Pinili, Ilocos Norte (da Jocelyn
Gajes, Marnielle Jane Rayrao, Aira Bigsot ken John Rey Bigsot). Napintas met daytoy a
pangpalabsanda iti orasda tapno saanda unay a mailuod iti panagusar iti selpon wenno
kompiuter. (AILEEN R. RAMBAUD)

(Naipablaak iti Septiembre 16-30, 2022 a bilang.

Para iti printed a kopia, ag-email iti [email protected] wenno kauman ni Boy Balanag iti CP Number 09162692390 ken mabalin ti gumatang iti Shopee ken Lazada.

Para iti digital nga edision, mapan iti Press Reader wenno Magzter.

Para iti pakaseknan dagiti sinurat, ag-email iti [email protected].

Laglagipenyo koma, kakailian, nga i-follow ti Bannawag iti Instagram ken i-like ti Bannawag iti Facebook. Dios ti agngina.)