Uppat a Daniw ni HONOR BLANCO CABIE

1

pappapanendan tata tito ‘diay

lugar da alan ta plastadon ti

adda a kasasaadna sadiay:

saniitna idi pay rabii.

ta kakaasi ‘toy anak puli,

ay! santiguar ta kasapulannan:

dayodayo kan ken baribari,

o apo dimo kad a baybay-an.

naregregnan ‘diay karkarma, awan

innan patien, pati ‘diay kabbalay,

ay! wen, nakakaasit’ gasatnan,

lap-it panunot nakalidliday.

awan makitanan sanguananna,

nalabit nga eppesen ‘diay mata.

2

sumingsingisingen ti init ‘diay

haranana ta allingagenen,

‘diay samiwengna ta manglinglingay,

adut’ lagip inna nga ukagen.

makitak tumapog am-aminda

iti kelleng a sinilong tambak:

adu a parmata itakapda –

adda lamuyotna daydiay ragsak.

bigaten, ‘tanudko, bigaten, ‘diay

adu a nagpayak kansionda ta

agkakamakam ‘diay pangmurmuray,

bakruyda ‘tay baknang ti sirmata.

sumigngsingisingen ‘diay init, ay!

lailot’ samiweng mangitag-ay.

3

bumangbang-es manen ‘tay bagyo* ‘diay

kataltalonan ti tengngat’ luzon:

adda ipalagipna a liday,

manen matinep amin a bubon.

tawen surok dekada a maysa

idi rimmasuk ni pedring** iti

tengngat’ luzon: ektariat’ pagay ta

daras a nadaleb ‘ti rabii.

innem a milion kilot’ pagay ‘tay

immudmudumod dagus ni pedring,

mannalon di nasangga ‘tay liday,

‘tay luanat’ nagaruyot ‘diay pingping.

rimmagasak, nagungor pay daydiay

riggaay ti daga – ay-ayda pay.

*karding (international a nagan: noru)

**(international a nagan nesat, dinalapusna

ti pilipinas, nangkiltayanna iti 98 a biag

ti tao idi septiembre 2011.

4

panaglidem ti langit ta manen

bumangon ‘tay apges barukongko,

nalaad ti tayyek ‘toy lubongko

‘ti pannakaan-anud ‘tay pempen.*

mano nga uyon ‘diay napukaw ‘ti

rungsotna ni ondoy** – layus dita,

layus idiay, bimmaybay ti daga,

dalluyonna saan a nagati.

panaglidem manen ti langit ta

agkintayeg daytoy barukongko,

kas man maal-alap-ap ‘toy riknak,

kas man madusaak awan ingga.

kasla marumrumek ‘toy tumengko

‘ti bayat ti aruyotna ‘toy luak.

*nasurok a 4,000 a soneto ni hbc ti

napukaw, malaksid pay lima a libro

a maidatag koma ‘diay national library

para iti copyright registration, idi simmabuag

ni ondoy a layus iti opisinana ‘diay araneta

avenue, qc, a nakapempenan dagiti libro ken

sonetona.

**(international name ketsana) dinapigna

ti dandani 873,000 a tao iti metro manila;

pinatayna ti 241 a tao; sinugatna ti 394 a

dadduma; rinangrangkayna ti 65,521 a pasdek

idi septiembre 24-30, 2009.