Iti La Union: Bulnog Iloko Creative Writing Course, naluktan itoy nga aldaw, Sept. 27

Naluktan itoy nga aldaw, Septiembre 27, ti Bulnog Iloko Creative Writing Course, proyekto ti Gobierno Probinsial ti La Union (PGLU) nga idauluan ni Gob. Rafy Ortega-David babaen ti opisina ti Culture, Arts and Language ti Provincial Tourism Office.

Libre daytoy a panagadal iti lengguahe ken panagsurat a kas maysa kadagiti nayon nga addang iti sapasap a pannayimplementar ti Language Code ti La Union (Iloko Code).

Nabirngasan iti “Bulnog” a kayatna a sawen “Kinaekselente,” makitinnulong iti daytoy a panagsanay ti  Don Mariano Marcos Memorial State University (DMMMSU) – MLUC a nangidiaya iti venue ken ti Gunglo Dagiti Mannurat nga Ilokano (GUMIL) a paggapuan dagiti aglektiur.

Iti umuna a serye ti ababa a kurso, maisayangkat dagiti uppat a modiul a kas sumaganad:

Sept. 27, 9:00 am – 5 pm: Ti “Iloko Code of La Union” ken ti maaramat nga ortograpia, Djuna R. Alcantara;

Sept. 28, 9 am – 5 pm: “Panagsurat iti Damag” kadagiti nadumaduma a plataporma, Dr. Edilberto H.  Angco;

Okt. 11, 9:00 am – 5 pm: “Panagsurat iti Salaysay” a kas aramaten dagiti LGUs kadagiti para iti kultura ken turismo a programada, Neyo E. Valdez; ken

Okt.  12, 9:00 am – 5 pm: “Ti Panagsangal iti Daniw” a kas literary tool iti idudur-as ti kultura,  arte ken lengguahe  iti La Union, Prof. Junley Lorenzana Lazaga. (D.R. Alcantara)