Napanak Met “Nagpakayas” iti “Panagkayas Kadagiti Balikas 6” ti GUMIL Cagayan

Salaysay ni ERNIE S. DELA FUERTE
Dagiti nagatendar iti kaudian a “Panagkayas Kadagiti Balikas” ti GUMIL Cagayan. (Ladawan: Pammadayaw ni Raquelito B. Cenal)

MAKABULAN sakbay ti Oktubre 29-30, 2022 idi awisennakami ni Rolando A. Seguro Jr. babaen ti Facebook Messenger. Kunana nga adda maangay a dua nga aldaw a seminar-workshop ti gunglo dagiti mannurat nga Ilokano iti Cagayan (GUMIL Cagayan)– ti Maika-6 a Panagkayas Kadagiti Balikas. Maangay daytoy iti Estepa’s Farm, Iringan, a kabangibangmi a lugar manipud ditoy Utan, Allacapan a lugarmi. Ni Rolando ti agdama a presidente ti GUMIL Cagayan.

Naragsakankami ta maibilangkami nga agadal iti panagsurat. Agdua dekada gayamen a naidissomi ti plumami. Ita, inkeddengmi manen a gangtan ti nalpaag nga essemmi nga agsurat. Mangrugikami manen a kas agdadamo. Ket sinaganaanmi dayta nga aldaw.

Ngem nagsasaruno ketdin ti tudtudo ken bagyo a dimmalapus ditoy Cagayan a naglaylayusanna. Makalawas sakbay ti seminar-workshop, naiposte iti social media nga iti Allacapan Vocational High School (AVHS) ti pakaangayanen ti seminar. Sa ket nakastrek manen ditoy pagilian ni Bagyo Paeng.

Inkagaymi ti plastik a kapote a pangsanggami iti bayakabak iti panangpanurnormi iti kalsada probinsial iti dayta nga agsapa ti Sabado, Oktubre 29, a rugi ti seminar-workshop ti GUMIL Cagayan. Kasla mangipangpangta manen ti layus.

Nadanonmi da Sir Vilmer V. Viloria ken Sir Arthur P. Urata, agpada a pasado a presidente ti GUMIL Filipinas, nga adda iti sango ti ridaw ti convention hall. Siak gayam ti immuna a simmangpet kadagiti maadalan.

Agpakanawan: ti autor, Rolando A. Seguro Jr. (presidente ti GUMIL Cagayan), Raquelito B. Cenal, Freddie P. Masuli, ken Derick Marcel F. Yabes. (Ladawan: Pammadayaw ni Rolando A. Seguro Jr.)

Naikkanak iti libro a Tarabay iti Ortograpia ti Pagsasao nga Ilokano kalpasan a nakarehistroak.

Immadukami nga immadu ket iti panglukat a programa, impaay ni Sir Danilo Viloria, Head Teacher VI ti Vocational Department ti Allacapan Vocational High School (AVHS), ti pammasungad a bitla.

Iti seminar proper, napasnekkami a nagdengngeg iti lektiur ni Sir Raquelito B. Cenal, Head Teacher lll ti Claveria Rural Vocational School iti Claveria, Cagayan. Maipanggep iti ortograpia ti lengguahe nga Ilokano ti inlektiurna.

Simmaruno ti naipabuya a lektiur ni Sir Joel B. Manuel maipanggep iti Lingguistika Ilokano.  Saan a personal a nakaumay gapu ta awan pay laeng makalasat a lugan iti naggidday a paset ti Patapat a sumrek iti Cagayan iti dayta a panawen. In-video-na ngarud ti lektiurna sa impatulodna.

Binagi met ni Sir Freddie P. Masuli, Campus Coordinator for Administrative Affairs iti CSU Sanchez Mira, Cagayan, ti panagsurat iti daniw a para ubbing. Kasdiay gayam, kinunkunami.

Kalpasan ti lektiurna, pinagsuratdakamin iti daniw a para ubbing a pakapilian ti uppat a mangabak. Libro nga ilokano ti premio.

Ni Ma’am Nora Echanique ti Sanchez Mira ti nangyalat iti umuna a gunggona. ‘Toy numo ti maikadua. Ni Engr. George Michael Soriano ti Tuguegarao ti maikatlo, ken ni Ma’am Ira Galiza ti Gonzaga, maikapat.

Diak mailibak a nainspirarak manen iti dayta a pannakiseminarko iti GUMIL Cagayan. Makapaubing pay iti rikna! –O