Nagturposka iti Daytoy a Biag a Mapadayawan

Daniw ni DANTE AGONOY
(Para ken ni Kaanakan Jhong Jhong Caluducan ti Pudtol, Apayao a pimmusay itay nabiit gapu iti desgrasia iti motorsiklo) 

“Pinanawannakon ni Papa, awanen

Ti mangitulod kaniak a mapan eskuela.”

Balikas ti  putotmo  a kasla nangpigpigis iti puso

Pito laeng ti tawenna, nariknanan ti saem

Ti inna pannakaulila; lulua nga umarubos

Panunotmi dimi man maurnos.

Adu nga ubbing, babbaket,  lallakay

Ken papagayam immay makipagladingit

Napnuan saibbek,  lulua ken dung-aw

Ta ti  biagmo  ditoy daga napnuan ayat

Naipariknam kadakuada ti pammategmo.

No tumabunoka iti intay panagtitipon

Balonmo ti nadumaduma nga apitmo

Aba, saba, pako, alukon

Sa ikidday, yarakup, yarasaasmo,

“Uncle, dagitoy laeng, innak ipasarabo.”

Yarikapkonton sarabom

Sarunuen ti makapnek  nga isemmo.

Naata a bunga , sika ‘tay  napuros

Ngem saan, saan a ti kinaatiddog ti biag

Ti inkam pagsarmingan a napanawam

No di ket ti adu a nangipariknaam iti ayat

Dungngo,  tulong  ken pannarabay,

Pakalaglagipanmi nga inka pinanawan.

Ngarud, ayat ken kararag  ti inkam ipabalon kenka

Ipeksami a diminto baybay-an dagiti inulilam

Gapu iti imbatim a pakalaglagipan

Nabalitokan a pagadalan ken pagwadan

Nagturposka iti daytoy a biag a mapadayawan!

(Tubo ti Bacarra, Ilocos Norte ti autor. Retirado nga opisial ti  London Metropolitan  Police  Service, London, United  Kingdom; agnaeden ti autor iti London.)