Philippine Book Fair, maangay iti Baguio itoy a Dis. 2 ken 3, 2022

Maangay ti Philippine Book Fair (PBF) iti Baguio itoy a Disiembre 2 ken 3, 2022 iti University of Baguio.

Angayen daytoy ti Book Development Association of the Philippines (BDAP) ken ti Ubbog Cordillera Writers, iti suporta ti National Book Development Board (NBDB). 

Babaen ti PBF iti Baguio, maaddaan dagiti adda iti tay-ak ti literatura iti gundaway nga aguummong ken makapagsasarita maipanggep iti literatura ken kasinginna a bambanag. Addanto dagiti tungtongan maipanggep iti literatura, panagsurat, panagaramid iti libro, kdp.

Silulukat ti PBF iti publiko. Adunto dagiti mailako a libro.

Para kadagiti organisasion ken asino man a kayatna ti makipartisipar, makiddaw nga agrehistroda iti: https://bit.ly/PBFBaguio-RegForm.

Para iti dadduma pay nga impormasion, mabalin ti ag-email iti [email protected].