Kayo ti Paskua Dagiti Umili iti Ilocos Sur

PORMAL a nagangtan ti silaw ti Kayo ti Paskua nga agtayag iti sumurok-kumurang a 30 a kadapan a naipatakder iti sango ti Kapitolio ti Ilocos Sur iti Siudad ti Vigan idi apagsipnget ti Disiembre 6, 2022 babaen ti panangidaulo da Gobernador Jeremias “Jerry” Singson ken Bise Gobernador Ryan Singson (maikapat ken maikatlo manipud iti kanigid, kas panagsaganadda). Inawagan ni Gob. Jerry Singson daytoy iti “People’s Christmas Tree,” naaramid daytoy manipud iti nagisla a kawayan ken naarkosan kadagiti agduduma a produkto ti probinsia a kas iti bawang ti Sinait, tinubong ti Magsingal, lasona ken miki ti Sto. Domingo, basi ti Gungogong, San Ildefonso, sagad a buyboy manipud kadagiti Upland Municipalities, tela nga abel ken babassit a burnay (putik) manipud iti Siudad ti Vigan, nalaga a buri ti San Juan, calamansi juice ti Tagudin ken adda pay replika ti longganisa, bagnet ken balikutsa. Makita met iti sirok daytoy ti maysa a Belen a nakaiparangan dagiti rebulto ken kulluong idinto nga agbibitin iti aglawlawna dagiti nadumaduma a porma ni Santa Claus a ranraniagan dagiti babassit a silaw. (Mancielito S. Tacadena)