LAGTO ITI BARO A TAWEN. Impempennek daytoy nga ubing ti limmagto bayat ti kaaddana iti Sand Dunes ti Namruangan, Cabugao, Ilocos Sur, kas panangpadas iti maysa a pammati dagiti Ilokano a nadardaraska a tumayag no lumagtoka iti umuna nga aldaw ti tawen. Ad-adda a nagbalin a nakallalagip ti ladawan iti panagparang ti bullalayaw kalpasan ti panagarbisna iti dayta a malem ti Enero 1, 2023. (Mancielito S. Tacadena)