Atty. Marites A. Barrios-Taran, baro a Direktor Heneral ti KWF

Nadutokan itay nabiit ni Atty. Marites A. Barrios-Taran a baro a Direktor Heneral ti Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

Maysa a Certified Public Accountant ni Atty. Barrios-Taran ken nagpaay a Board Secretary ti Board of Regents ti Pamantasang Lungsod ng Maynila (PLM) ken kas Vice President for Administration and Finance, University Legal Counsel, ken dati a Director II iti House of Representatives.

Kas Direktor Heneral ti KWF, agpaay ni Attorney Barrios-Taran a katinnulong ti  Lupong Tagapagpaganap a buklen da Kom. Arthur P. Casanova, Kom. Carmelita C. Abdurahman, ken Kom. Benjamin M. Mendillo Jr.

Nabangon ti Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) babaen ti Akta Republika Blng. 7104 tapno padur-asen, isaknap, ken saluadanna ti Filipino ken dadduma pay a pagsasao iti Filipinas. (Bannawag, Abril 1-15, 2023 a bilang)