6 a Mannurat, Mapadayawan iti Dap-ayan 2023

Innem a mannurat a nangabak kadagiti salip iti panagsurat iti sarita ti mapadayawan bayat ti “Rabii ti Pammadayaw” ti Dap-ayan 2023 ti GUMIL Filipinas (Gunglo Dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas ken iti Ballasiw-taaw) a maangay iti Bangui National High School, Bangui, Ilocos Norte, inton Mayo 5, 2023.

Nangabak dagiti mannurat iti Salip iti Sarita ti 7th Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards (Albalos Awards), ken iti Salip iti Sarita ti 24th AMMA Foundation Literary Awards (AMMAFLA).

Dagiti mapadayawan a mannurat iti Albalos Awards:

Umuna a Gunggona, Jorge Richard P. Guerrero ti Siudad ti Laoag (“Ni Angkel Udi”),

Maikadua a Gunggona, Hilario A. Espiritu Jr. ti Pagudpud, Ilocos Norte (“Tawen ken Tiempo”), ken

Maikatlo a Gunggona, Lito P. Hilidon ti Asingan, Pangasinan ngem agnaeden iti Aritao, Nueva Vizcaya (“Ti Suno).

Dagiti mapadayawan iti 24th AMMAFLA:

Umuna a Gunggona, Sonny A. Vila ti Pasuquin, Ilocos Norte (“Ni Andrea ken ti Arapaapna”),

Maikadua a Gunggona, Marcelino Francisco D. Santos ti Salcedo, Ilocos Sur (“Black Magenta”), ken

Maikatlo a Gunggona, Rey Joel B. Guerrero ti Itogon, Benguet (“Panangatur iti Napalabas”).

Agpaut ti Dap-ayan 2023 (Kombension Nasional ken Literary Seminar ti GUMIL Filipinas) iti tallo nga aldaw (Mayo 5-7) nga addaan iti tema a “Lagip ken Sirmata: Ni Mannurat nga Ilokano ken Dagiti Karit ti Panawen.”

Maluktan ti Dap-ayan iti Mayo 5 manipud iti alas 7:30 iti bigat agingga iti tengnga ti aldaw a panagpalista dagiti delegado.

Maangay ti panglukat a programa iti malem a pakayalnagan dagiti libro dagiti mannurat nga Ilokano a nabiit pay a naipablaak ken pakairugian ti “tungtongan” iti literatura malaksid pay kadagiti dadduma nga aktibidad.

Iti karabiyanna, maangay ti “Rabii ti Pammadayaw” a pakapadayawan dagiti nangabak iti Albalos Awards ken AMMAFLA, ken dagiti Bucaneg awardees.

Iti Mayo 6, Sabado, maituloy ti tungtongan iti literatura. Iti karabiyanna, maangay ti “Rabii ti Kultura” a pakapilian ti Mrs. GUMIL Filipinas 2023.

Iti maudi nga aldaw, Mayo 7, Domingo, maituloy ti tungtongan iti literatura. Kalpasan daytoy, maangay ti eleksion a pakapilian dagiti baro nga opisial ti GUMIL Filipinas.

Agbayad ti tunggal delegado iti PhP1,500.00 para iti tallo nga adaw ken dua a rabii a taripnong. Maaramat ti kuarta a para iti kanen, pagturogan, ken dadduma pay a kasapulan iti nasao a Dap-ayan.

Para iti nayon nga impormasion, makiuman iti Sekretario Heneral ti GF, ni Apo Neyo Escobar Valdez. (Cles B. Rambaud)