GONZAGA, CAGAYAN. Kadagiti lugar nga asideg iti baybay a kas iti Barangay Batangan iti ili a Gonzaga, masansan nga agdaing dagiti residente tapno adda ilako wenno adda madadaan a sidaenda. Kasta iti ar-aramiden daytoy nga ina ti pagtaengan (Zeny Alveza). Agdaing tunggal adda makomprana nga ikan, wenno no adda mabagina a mapan makipagguyod iti daklis, tapno ilakona daytoy wenno ikirog a sidaen wenno isagpaw iti inabraw. (ROSELYN C. CAMPANO)

Naipablaak iti Abril 16-30, 2023 a bilang.

Magatang ti Bannawag Magazine kadagiti sukiyo a paggatangan (newsstand).

Mabalin pay a magatang iti

Shopee: http://bit.ly/3JsH4Ws
Lazada: http://bit.ly/3TGYELa

Para iti digital a kopia:

PressReader: http://bit.ly/3n83kNQ
Magzter: http://bit.ly/407pazG

Para iti direkta nga order ken subscription, kontaken ti 8527-8121 Loc. 369, 0917-1360110 wenno ag-email iti [email protected].

Para kadagiti kompleto a sarita, nobela, daniw, salaysay ken dadduma pay, bisitaen ti opisial a website ti Bannawag iti https://bannawag.ph/

Laglagipenyo koma met, kakailian, nga i-follow ti account iti Instagram ti Bannawag ditoy https://www.instagram.com/bannawagmagazine/ ken i-like ti FB Page ti Bannawag ditoy https://www.facebook.com/bannawag.magazine. Dios ti agngina.

Isip pabaknangen, Bannawag ti basaen!