Lima a Daniw ni HONOR BLANCO CABIE
Las creencias populares son parte de una cultura

1

‘ti dayta a sardam disiembre ‘diay

kinakawan amianan ti lugar

dinakkelak anian siak ‘tay simgar

ngem diak met napanunot nagtaray.

tallokami mapankami idi

makiinum kape, makipangan

ta kanaganan pagipugonan,

pagisab-itan ‘tay tinudokmi.

mabtak idit’ bayengyengkon daytat’

gapu no sapay nagpaudiak,

adda pardas ‘di tarakatakna

isbot’ kasindakkelko – ay! sal-at.

nakatakder ‘ti kanigidko, diak

met ngad makitat’ anniniwanna.

2

naminsan pay kasinsinko kaduak,

duapulo ket limat’ kalgawnan ‘ti

rabaw daytoy daga, panagamak

‘tay simbalud idi’t saksakami.

adda labsanmi a mangga sadiay

kasinnumbangir ti pangleddegan,

inirutanna ti tengngedko, ‘tay

mangisiguro diak itarayan.

‘tay posporo darasna inkiris:

pangbuak kano iti maranrana,

dayta ‘tay naisaneng ditoy pispis,

‘tay naisaneng adda imbungana.

maysa dayta iti pammatimi,

naiburnay nga ugali ti puli.

3

Lalaki: Pahinging pangkain. Barya

lang.

–iti abay ti 577 sakbay alas sais

iti dayta a malem.

perngek ti balballawasna daydiay

atiddog imana a kanawan,

por dios por santo a kunan angkuan

kayatnan ‘tanud a maisalapay.

adda rakrakabnat’ barukongna,

‘diay braso, pungopunguan addaan

salun-at sagut panawen – anian,

atanud, nabengbeng ‘diay karkarma.

no agbalsig koma’t pagsungrod ni

roberto – boto kan panayudan –

di maymayat ngem ‘diay yaw-awatna

‘diay imana ‘toy dangaw ti puli.

rumbeng kadagitoy marangkaydan,

maidulindan babat’ barissanga.

4

panagubingko ‘ti lugar sadiay

nakaikalian bugtong a kadkaduak

awan kaniak panagkigtot, daytay

pakaigapuan innak panagamak.

sadiay dana* mapan ‘diay lubong ta

adda kano ‘tay batbateng, daytay

mangsilo no sadiayka a magna

‘ti rabii – dikan makataray.

ngem napanunotko kadagidi

a panawen, kagangganus pay lat’

riknak, inwalinko nga impakni

salaysayda nga addaan milat.

diak met ketdi pinadas ti nagna

ta amangan adda ‘tay yakarda.

*nasamek a baetan agpaamianan mapan

natrigoan, labes ti lubong a sitio ti upon

‘diay pinili, ilocos norte.

5

napanen ‘diay ballasiw ti bantay

ni kayong hitler ngem no ‘tay innak

malaglagip salaysayna, ay! siak

maal-aliaw kayatkot’ agtaray.

nakakabalio no pasiarenna

idit’ kasinsinko, ka’rrubami,

no agpasiar a la ket rabii

ta malipatanna ‘diay orasna.

naminsan panagawidna sadiay

gabur a madalananna – alas

dos ‘ti bigat – damortis nagdeppes

‘diay dalanna: kabalio nagtaray.*

kas man adda daytay nangap-apras

‘ti tarakenna a naiwallages.

*iti panagburang-it ti kabalio dandani

natnag ni mang hitler ngem naarakupnat’

tengnged ti kabaliona a sa la nagsardeng

idi dumteng ti arubayanda’t valbuena,

maysa a kilometro manipud ‘diay yan

damortis ‘diay gabur.