Linteg a mangdusa iti panangidumduma kadagiti IP, naidiaya iti Senado

Indatag ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ti singasing a linteg a mangiparit iti panangidumduma kadagiti indigenous people (IP) iti pagtrabahuan.

Segun iti Senate Bill (SB) Blg. 1026, mailabsing iti karbengan ti maysa a tao ti panangilaksid kenkuana iti gundawayna nga agtrabaho gapu iti relihion wenno nagtaudanna a puli.

“Saan a rumbeng a pagibasaran iti panangited iti panggedan dagiti kameng dagiti IP,” kinuna ti senador.

Iti singasing a linteg, nasken a raemen dagiti amo ti kalintegan dagiti empleado a makipartisipar kadagiti aktibidad ti relihion wenno pulida.

Ket tapno masinunuo a maaddaanda iti gundaway iti panggedan, insingasing ni Estrada a maipangruna koma dagiti IP a maikkan iti panggedan kadagiti tay-ak a dominaranda.

Maibatay iti singasing a linteg, agmulta iti P500,000 wenno maibalud iti innem a tawen ti asino man a manglabsing itoy. (Hannah Torregoza/MANILA BULLETIN)