BUYAEN: Dagiti mannala iti Aliwan Festival 2023

Dagiti mannala manipud iti nadumaduma a rehion iti pagilian kabayatan ti grand finale ti Aliwan Festival 2023 a naangay iti sango ti Aliw Theater iti Siudad ti Pasay idi Sabado, Hulio 16.

Impabuya dagiti mannala, a nagaruat kadagiti naranga a costume, ti kinabaknang ken dibersidad ti 16 a festival manipud iti nagduduma a paset ti Filipinas. (Manila Bulletin Video ni Juan Carlo de Vela)