Kampeon ni Lovi Joy Pacleb Saclausa (tengnga) ti Diffun Central School – Integrated SPED Center (DCS-ISC), Diffun I, SDOQ iti Pagguhit ng Kartung Pangeditoryal (Editorial Cartooning, Filipino) iti 2023 National Schools Press Conference a naangay idi Hulio 17 agingga 20 iti Cagayan de Oro City. (Ladawan: Pammadayaw ni Sir Joon Edrada ti Diffun Central School-Integrated SPED Center)