Nasurok 44,000 a pamilia, naapektaran iti rungsot ni “Egay”

Nakurukor a parte ti rangtay iti Vintar, Ilocos Norte. (Ladawan: Pammadayaw ken ni Joem Ramos.)

Impakaammo ti National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) a nasuroken a 44,000 a pamilia ti naapektaran, malaksid kadagiti narnarba a balay ken kalsada, gapu iti bagyo nga “Egay” a mangbegbegbeg ita iti Luzon ken ti dadduma pay a paset ti pagilian.

Kaaduan a naapektaran iti Central Luzon nga agdagup ti 28,696 a pamilia; sumaruno iti Western Visayas nga adda 8,034 a pamilia; idinto a 4,102 a pamilia ti naapektaran iti Central Mindanao.

Aggapu dagiti dadduma pay a naapektaran a pamilia  iti Ilocos Region, Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon), Mimaropa (Oriental and Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon and Palawan), Bicol Region, ken Northern Mindanao.

Segun iti NDRRRMC, nasurok 8,917 ti dagup ti pamilia ti inkapilitan a nagbakuit ken nagkamang kadagiti evacuation centers nga impaay ti lokal a gobierno. Kaaduan kadagitoy ti naggapu iti Western Visayas.

Kinuna ti NDRRMC a nasurok a 8,000 a pasahero ti barko ti nalakon iti nadumaduma a paset ti pagilian kalpasan nga impasardeng ti Philippine Coast Guard amin a biahe ti barko.

Sangapulo ket dua a kalsada ken rangtay ti nadadael gapu iti panagreggaay a pinarnuay  ti napigsa a bayakabak idinto a 57 a balay ti naperdi wenno narba.

Awan ti koriente iti  45 a lugar a pakairamanan ti Cagayan Valley region ken Western Visayas. (Aaron Recuenco/Manila Bulletin)