Nasurok nga 40,000 a pamilia iti Ilocos Sur, naapektaran ni “Egay”; 7 ti natay, 4 ti nadangran

Iti panagtataripnong dagiti kameng ti Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ti Ilocos Sur nga idauluan ni Gobernador Jeremias “Jerry” Singson iti Provincial Farmers Livelihood Development Center.  Dinar-ayan daytoy dagiti daulo dagiti nadumaduma nga opisina ti gobierno probinsial ti Ilocos Sur ken national line agencies. (Ladawan: Jane R. Palas)

Aganay nga 40,683 a pamilia wenno agdagup iti 180,373 nga indibidual ti naapektaran iti iduduprak ni Super Typhoon “Egay” iti Ilocos Sur idi Hulio 26-28, 2023, idinto nga 495 iti 768 a barangay ti probinsia ti apektado, segun iti kaudian (Hulio 31) a report ti Provincial Disaster Risk Reduction Management Office.

Pito a tao ti naireport a natay ken uppat ti nadangran. Walopulo ket siam met a balay ti nadadael ken 7,142 ti partially damaged.

Umabot iti 200 a pamilia ti pinasangbay ti gobierno probinsial iti Provincial Farmers Livelihood Development Center iti Siudad ti Vigan, a nagbalin a temporario nga evacuation center idi kapigsa ti bagyo.

Iti biang ti impraestruktura, aggatad iti PhP1,123,410,000 ti nadadael a kalsada, rangtay, kdp. kalpasan ti assessment ti Provincial Engineer’s Office, Department of Public Works and Highways (DPWH) ken kas maibatay kadagiti report manipud kadagiti nadumaduma nga ili ken siudad.

Mapan met a PhP54,946,161 a gatad ti dingo (livestock) ti napukaw idinto a PhP142,420,575 iti agrikultura ken fisheries.

Nairaman a nadadael ti daan a Quirino Bridge a mamagsilpo iti umuna ken maikadua a distrito ti Ilocos Sur. Nayanud met ti dadduma a ramit ti “One Ilocos Sur Light Show” a naimontar iti nasao a rangtay.

Mabalin a ngumato pay ti gatad ti nadadael no mainayon dagiti sumangpet pay report dagiti local government unit.

Kabayatanna, nangted iti pakpakauna a PhP15 a milion ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para iti Ilocos Sur, sabali pay ti sag-PhP3 a milion para iti Vigan City ken Candon City ken PhP2 a milion para iti 32 nga ili tapno mausar para iti quick response.

Segun ken ni Gobernador Jeremias “Jerry” Singson, nagpakaammo metten ti opisina ni Bise Presidente Sara Duterte-Carpio ken dagiti opisina da Senador Bong Go, Senador Robin Padilla ken Senador Jinggoy Estrada a mangipatulodda iti nayon pay a tulong iti probinsia.

Nagyaman met ni Gobernador Singson iti Luzon Hydro Corporation, PCSO, PAGCOR, Peoples Republic of China Consulate iti Laoag City, ken kadagiti agduduma nga ahensia a dagus a nagipatulod iti kasapulan a food ken non-food assistance.

Inkari pay ti gobernador a mangipaay ti gobierno probinsial iti PhP10,000 iti tunggal maysa kadagiti nasurok a 3,000 nga apektado a micro small and medium enterprise. Nayawat metten ti sag-PhP10,000 iti pamilia dagiti pito a natay gapu iti bagyo.

Nangiruar met ti Sangguniang Panlalawigan (SP) nga idauluan ni Bise Gobernador Ryan Luis Singson iti SP Resolution a nangideklarar iti sibubukel a probinsia iti state of calamity. (Mancielito S. Tacadena)