Cagayan, nangilatang iti PhP52-milion para iti rehabilitasion, ayuda kadagiti naapektaran ni “Egay”

Layus iti Barangay Guiddam iti ili ti Abulug, Cagayan gapu iti panagdinakkel ti Apayao-Abulug River. (Ladawan: Cagayan Provincial Information Office)

Nangilatang dagiti opisial ti probinsia ti Cagayan iti aganay a PhP52 a milion kalpasan ti pannakaideklarar ti state of calamity iti probinsia tapno maaramat para iti rehabilitasion manipud iti pannakadidigra ken relief operations dagiti naapektaran ti bagyo nga “Egay” iti 26 a munisipalidad ken maysa a siudad ti probinsia.

Sangsangkamaysa nga inaprubaran ti Sangguniang Panlalawigan (SP) nga idauluan ni Bise Gobernador Melvin K. Vargas Jr. ti rekomendasion ni Gobernador Manuel Mamba a maisayangkat ti madagdagus a rehabilitasion ken pannakaited iti ayuda iti 27,940 a pamilia wenno 93,237 nga apektado nga indibidual.

Mairaman kadagiti kakaruan a dinalapus ti bagyo dagiti ili ti Sanchez Mira, Aparri, Santa Ana, Abulug, Calayan, ken Santa Teresita.

Nangipaay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iti relief aid a sag-PhP3-milion kadagiti nasao nga innem nga ili. Para iti probinsia, PhP15 a milion ti intedna a relief aid.

Adu met ti naapektaran kadagiti ili ti Iguig, Lasam, Ballesteros, Enrile, Tuao, Camalaniugan, Abulug, Allacapan, ken Pamplona.

Dua a munisipio ti nangideklarar iti state of calamity, ti Sanchez Mira ken Calayan. Kangrunaan a naapektaran dagiti mannalon ken mangngalap kadagitoy nga ili ta nadadael dagiti mulada ken dagiti bangka a pagkalkalapda.

Intayab ti angin ti atep ti gymnasium ken sumagmamano a classroom ti Sanchez Mira School of Arts Trades. (Ladawan: Cagayan Provincial Information Office)

Awan ti naireport a pimmusay iti Cagayan kabayatan ti panangdidigra ni “Egay” ngem 20 a tao ti nadangran idinto nga uppat a rescuer ti Philippine Coast Guard ti mapukpukaw pay laeng.

Segun iti nakalapda a datos ti namsaakan ti bagyo, kinuna ti SP nga aganay a PhP465-milion ti nadadael iti agrikultura, kangrunaan ti mais (PhP289-milion) ken pagay (PhP38-milion). Kadagiti met dingo (livestock), immabot iti PhP1.5-milion ti pukaw.

Mapan met a PhP862.3-milion ti dadael iti impraestruktura. Kadagiti naireport a nadadael a balay, 83 ti interamente a nadadael ken 1,542 ti partial a nadadael. (Philippine News Agency/ Manila Bulletin)

(Ladawan ti header: Cagayan Provincial Information Office)