Di umno a panagusar iti “carbon copy” iti email, namallaag ti NPC

Namallaag ti National Privacy Commission (NPC) iti risgo ti di umno a panagusar iti carbon copy wenno “cc” iti email.

Manipud 2021, napaliiw ti NPC ti panagngato ti bilang dagiti insidente mainaig iti seguridad gapu iti di umno a panagusar iti “cc” a mangitunda iti di naigagara a panakaiparang ti datos, ken pannakaikompromiso ti kinatalged ken kinapribado ti impormasion.

Dagiti kangrunaan a risgo mainaig iti panagusar iti “cc” kas kuna ti NPC:

1. No usaren ti “cc,” ipalgak daytoy ti email address dagiti amin a pangipatulodan ti email a mangitunda iti saan a naigagara a pannakaipalgak ti personal nga impormasion nga agtungpal iti panang-spam, phishing, wenno ‘tay inggagara a panangserrek iti kompiuter.

2. Ti di umisu a panagusar iti “cc” ket mabalin a mangted iti pammalubos kadagiti saan nga autorisado a tattao a mangserrek iti impormasion ken sensitibo a personal nga impormasion a linaon ti email wenno dagiti nairagpin iti email, ket agtungpal iti pannakalabsing iti kinakompidensial, pannakaiwaras dagiti datos, ken dadduma pay a pribado nga impormasion.

3. Ti di panangsaluad iti personal nga impormasion gapu iti di umisu a panangusar iti “cc” ket maibilang a saan a kasapulan (no maminsan) wenno di maiparbeng, ket mangsalungasing iti sapasap a prinsipio ti kinatalged ti datos, segun iti Data Privacy Act (DPA).

Insingasing ti NPC nga usaren ketdi ti “blind carbon copy” (bcc) a  kas nataltalged a kasandi ti “cc”  gapu ta ilemmeng daytoy dagiti email address kadagiti pangipatulodan (recipients) ti email.

Impaganetget ti NPC a suroten dagiti kapipintasan a wagas ti panagusar ti email agraman ti panangrepaso kadagiti pangipatulodan iti email, panagusar iti “bcc” para iti adu nga email, panangsaluad iti sensitibo a linaon ti email, ken ti panangsanay kadagiti empleado kadagitoy nga aramid.

Imbalakad pay ti NPC a  masapul nga ammuen ti gobierno ken ti pribado a sektor a ti panangsalungasing iti data protection protocols ket mabalin nga agtungpal iti panagmulta, segun iti Data Privacy Act ken direktiba ti NPC.

Para iti nayon nga impormasion maipapan iti data privacy, maawis ti publiko a mapan iti website ti NPC: www.privacy.gov.ph. (Art Samaniego/Manila Bulletin)