Daniw ni SANTIAGO REOLALAS

(Ladawan: Pixabay)

Idi ubbingkami pagaayatmi
Ti agay-ayam ti linnemmengan
No dumteng rabii a kabus ti bulan
Sadiay paraanganmi a minuyongan.

Kanayon ti innak pannakabungsat agala
Uray no kasta naragsakkam latta
Ta bannog talon iti agmalmalem mapunas
Gapu’t ariwawa a nakaragragsak.

No dumteng tiempo ti panagaani
Nagmayat ti agiinnagaw, aggapas iti rabii
Iti paspasmok a pagay kaarrubami
No kasellag bulan nga ur-urayenmi.

Ngem no kabus, isu met panagkariokario ni Tatang
Inna iburang-it dulang, taraon a dasar ni Nanang
Nga inkam pagsasanguan, awan met mateddan
Kabus a segseggaan, nagbalinen a pagbutbutngan.