TAO, LUGAR, PASAMAK: Benchmarking activity ti ILAARRDEC idiay Isabela

ECHAGUE, ISABELA. Balligi ti benchmarking activity ti Ilocos Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development Consortium (ILAARRDEC) a nakabase iti Mariano Marcos State University idi Hunio 14-16. Binisita dagiti 31 a delegado manipud kadagiti consortium member institutions (CMIs) ti ILAARRDEC dagiti nadumaduma a proyekto ti Cagayan Valley Agriculture, Aquatic Resources Research and Development Consortium a nakabase iti Isabela State University (ISU) – Echague Campus a kas iti Cacao Processing Center, Climate Change Center, Freshwater Fisheries Center, Equipment Manufacturing Center, Cagayan Valley Small Ruminants Research Center, Geomatics Center, Freshwater Research Center. Nabisita pay dagiti proyekto ti Quirino State University (QSU) maipanggep iti tissue-cultured a saba babaen ti Banana Resources Research and Development Center (BRRDC) ken dagiti assisted entrepreneurs-da iti panagpatubo iti oyster mushroom. Agserserbi a kas Consortium Director ti CVAARRD ni Dr. Miladis Afidchao; ni met Dr. Nathaniel Alibuyog iti ILAARRDEC. Naponduan daytoy nga aktibidad babaen ti DOST-PCAARRD kalpasan nga inyalat ti ILAARRDEC ti Maikapat a Gunggona iti 2022 Ugnay Award. (Teksto: Kimberly Miguel/ Ladawan: ILAARRDEC)