Biray, Opisial A Newsletter Ti GUMIL Cagayan, Agawaten Kadagiti Sinurat

Aglayagen ti Biray, ti opisial a pablaakan ti GUMIL Cagayan.

Kanaig daytoy, agawaten ti nasao a pablaakan kadagiti sinurat manipud kadagiti opisial ken kameng ti GUMIL Cagayan.

Napanaganan daytoy a newsletter iti Biray babaen ti pammuniag ni Narglon Utanes, mannursuro ken mannaniw, nga inanamongan ti core group ti gunglo.

Agpaay a pangulo nga editor ni Johmar R. Alvarez, premiado a mannaniw ken piksionista, ken mammagbaga ti gunglo. Katulongan ni Alvarez nga editor da Rolando A. Seguro, Jr., premiado a mannaniw ken piksionista, ken presidente ti GUMIL Cagayan; Jobert Pacnis, premiado a mannaniw ken piksionista; ken Dr. Freddie P. Masuli, premiado a mannaniw ken piksionista, ken direktor ti GUMIL Filipinas. Agserbi met nga editorial consultant da Ariel S. Tabag, presidente ti GUMIL Filipinas ken editor ti Bannawag; Roy V. Aragon, premiado a mannaniw ken piksionista, ken kameng ti Bannawag; Vilmer Viloria, pasado a presidente ti GUMIL Filipinas, ken Arthur P. Urata, pasado a president ti GUMIL Filipinas ken GUMIL Cagayan, ken maysa a radio broadcaster.

Manamnama a mayalnag ti Biray ken ti umuna nga isyuna bayat ti pannakaangay ti serye ti Panagkayas Kadagiti Balikas inton Oktubre 2023.

Maawiskayo ngarud nga umay makipaglapag, makipaggaud, kagumilan, tapno aglayag ti Biray.

Ipatulodyo laeng dagiti manuskritoyo iti daytoy nga email address: [email protected]. 

Para iti ad-adu nga impormasion, mabalin a personal a kontaken dagiti napusgan nga editor babaen ti Facebook Messenger.

Dagitoy dagiti mabalin a benneg ken linaon ti Biray:

Benneg ti edukasion

Mailatang daytoy a benneg kadagiti mannursuro a kameng ti GUMIL Cagayan. Maipangruna ditoy dagiti salaysay maipapan kadagiti best practices iti panagisuro (method & techniques) ken panangimanehar iti pagadalan; salaysay a mangibinsabinsa iti pateg ken implikasion ti maysa a DepEd order wenno memorandum; ken ania man a sinurat nga adda pakainaiganna iti edukasion. Agatiddog ti salaysay iti 500 agingga iti 1,000 a balikas. 

Benneg dagiti agad-adal

Maipaay daytoy a panid kadagiti salaysay dagiti  estudiante maipapan kadagiti pagsarmingan, makainspirar a padas ken paniriganda iti biag kas maysa nga estudiante; mabalin a naratibo ti pannakaupay/pannakapaay, panagsagaba ken pannakigasanggasat, determinasion ken namnama iti panangtun-oy ti arapaap nga adda pakainaiganna iti edukasion. Agatiddog ti salaysay iti 500 a balikas. 

Benneg dagiti OFW

Agpaay met daytoy a benneg kadagiti mannurat nga Overseas Filipino Worker ken kameng ti GUMIL Cagayan. Laonen daytoy a panid dagiti personal narrative/ personal account maipapan iti pannakigasanggasat dagiti OFW iti nakaisadsadanda a pagilian. Mabalin a bukod a padas ti autor wenno padas ti sabali nga OFW.  Agatiddog ti salaysay iti 500 a balikas. 

Benneg ti daniw

Regular a daniw, awan masnop a kinaatidogna;

Daniw a para ubbing: buklen ti uppat nga istansa — saggapat a linia tunggal istansa.

Dadduma a linaon

Imbiit: ababa a sarita wenno flash fiction (450-500 a balikas), sarita a para ubbing (300-500 a balikas), salaysay (500 – 1000 a balikas), ken comic strip (dua agingga iti uppat a frame); damdamag, ladawan (ala a ladawan wenno work of art a kas iti painting). (JRA)