Valdez ti Asingan, Pangasinan, kampeon iti PTO Asian Open Singapore

Ni Jena Valdez (tengnga), kampeon iti Standard Duathlon (16-29 year old) Women’s Category ti Professional Triathletes Organization, ken dagiti dadakkelna. (Ladawan: Pammadayaw ti Asingan PIO)

Intan-ok manen ni Jena Valdez, 16, ti pagilian kalpasan a pinarukmana dagiti 500 pay nga atleta manipud iti nadumaduma a pagilian, tapno mayalatna ti kampeonato iti Standard Duathlon (16-29 year old) Women’s Category ti Professional Triathletes Organization (PTO) Asian Singapore idi Agosto 20.

Pinaay ni Valdez dagiti kasalisalna a babbai iti Standard Duathlon a buklen iti 4.5-kilometro a panagtaray, 32-kilometro a panagbisikleta, ken 4.5-kilometro manen a panagtaray.

Buridek kadagiti dua a putot ni Jefferson Valdez, a maysa met laeng nga atleta (siklista), ubing pay laeng ni Jena idi rinugian a sinanay ni amangna, kaduana ti kabsatna a ni Raven Joy.

Sakbay daytoy, nagkampeon ni Jena iti Women’s Sprint Category Tri Factor a naangay met laeng idiay Singapore idi Hulio 30.

Kinuna ti ubing nga atleta a kayatna ti agbalin a paratignay dagiti agar-arapaap pay laeng tapno iti kaano man, saanda koma maup-upay.

Iti Asian Duathlon Championship ti sumaruno a pakisalipan ni Jena Valdez, a maangay inton Nobiembre iti Clark, Pampanga. (Teksto: Pammadayaw ti Asingan PIO)