Sisasaganan ti Filipinas a mangsangaili iti 2023 FIBA (Fédération Internationale de Basket-ball) World Cup a maangay manipud iti Agosto 25 agingga iti Septiembre 10.

Iti daytoy a gundaway, kadua ti Filipinas ti Japan ken Indonesia a mangpasangbay iti 32 a gunglo dagiti baskebolista manipud iti nadumaduma a pagilian.

Indauluan ti Samahang Basketbol ng Pilipinas ti panakaurnos daytoy a paay-ayam, a dinanggayan ti nadumaduma nga ahensia ti gobierno, agraman ti Philippine Sports Commission (PSC).

Ti Gilas Pilipinas iti 2023 FIBA World Cup

Nadasigdasig dagiti gunglo iti nadumaduma a grupo.

Agkakadua iti Group A ti Filipinas (Gilas Pilipinas), Angola, Dominican Republic, ken Italy; idinto a Group B ti South Sudan, Serbia, China, ken Puerto Rico.

Ti USA, Jordan, Greece, ken New Zealand ket adda iti Group C; idinto a naipan iti Group D ti Egypt, Mexico, Montenegro, ken Lithuania.

Agkakadua iti Group E ti Germany, Finland, Australia, ken Japan; idinto a ti Slovenia, Cape Verde, Georgia, ken Venezuela ti mangbukel iti Group F.

Ti Iran, Spain, Ivory Coast, ken Brazil ti mangbukel iti Group G; idinto a naipan iti Group H ti Canada, Latvia, Lebanon, ken France.

1978 pay daydi naudi a panangsangaili ti Filipinas iti kalatakan a paay-ayam iti basketbol iti sangalubongan, a naangay iti Rizal Memorial Coliseum iti Manila ken iti Araneta Coliseum iti Quezon City. (Kristel Satumbaga-Villar/Manila Bulletin)