ITI SANTA TERESITA, CAGAYAN: 156,000 a tilapia fingerlings a naited kadagiti fishpond operator, nalayus

Gapu iti agarup awan sardayna a tudo iti lima nga aldaw nga intugot ti bagyo a Goring, nalayus ken nayanud ti 156,000 a fingerlings ti tilapia a naited kas ayuda iti 43 a fishpond operator iti Santa Teresita, Cagayan.

Kalpasan a naibunong idi Agosto 23, naibbatan dagiti an-anak ti tilapia kadagiti naituding a pakaipananda a fishpond, ngem dua nga aldaw kalpasanna, dimteng ti bagyo.

Segun ken ni Fisheries Livelihood Development Technician Zenaida Usigan, pauna wenno partial laeng dagiti naibunong a fingerlings ken naipakaammonan iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)-Region 2 ti pannakalayus dagitoy.

Kinuna pay ni Usigan a manamnama ti ad-adu pay a sumaruno a tulong ti BFAR kadagiti apektado a fishpond operator, babaen ti pannarabay ni Mayor Rodrigo De Gracia ken panangiwanwan ni Municipal Agriculturist Edwin P. Madrid.

Kinapudnona, ti nasao a 156,000 a fingerlings, tulong met laeng a naited kas sukat dagiti stock a tilapia a nalayus gapu kadagiti kallabes a bagyo a Maymay ken Neneng idi 2022. (Teksto ken ala a ladawan ni Edison B. Tobias)