DILG Sec. Abalos, nagballaag kadagiti mangsalungasing iti naikeddeng a presio ti bagas

Binallaagan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos dagiti mangimatmaton kadagiti tiendaan ken dadduma pay a maseknan a mabalin a maibalud wenno agmultada iti PhP1-milion no salungasingenda ti naituding a presio ti bagas a maipatungpal itoy a Septiembre 5.

Mayannatup ti naituding a presio ti bagas iti Executive Order (EO) 39 nga impaulog ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.. Mabalin a maibalud iti maysa a tawen agingga iti 10 a tawen, ken agmulta manipud iti PhP5,000 agingga iti PhP1-milion dagiti aglabsing.

Idi Septiembre 2, kiniddaw ni Abalos kadagiti mayor iti Metro Manila ken dagiti dadaulo dagiti pribado wenno para publiko a tiendaan a makipasetda iti pannakaipatungpal ti direktiba a mangikeddeng iti presio ti bagas.(Chito Chavez/Manila Bulletin)