935 a polis ti naikkat iti serbisio sipud idi Enero 2022, kuna ti PNP

Agdagup iti 935 a polis ti naikkat iti serbisio idinto a mapan a 3,000 a sabali pay ti nadusa gapu iti agduduma a naglabsinganda manipud idi Enero 1, 2022 agingga iti Agosto 30, 2023, segun iti Philippine National Police (PNP).

Kinuna ni PNP Chief Gen. Benjamin Acorda Jr. a naibatay dagiti nayetnag a pannusa iti resolusion ti 4,082 a kaso kas paset ti naipakat a panangdisiplina ken internal a panangdalus iti organisasion ti PNP.

Malaksid iti pannakaikkat ti 935 a polis, naibaba pay ti ranggo (demoted) ti 242 a polis idinto a 1,850 a sabali pay ti nasuspende.

Agdagup met iti 159 a polis ti nadusa iti pannakaibabawi ti sueldoda, 680 ti nabagbagaan, ken nadusa ti dadduma pay iti pannakaibabawi dagiti pribilehioda.

“Pappapigsaen ti PNP ti bukodna nga Internal Disciplinary Mechanism ken nainget nga ipakpakatna ti Doctrine of Command Responsibility ken Police Operational Procedures iti tunggal kameng,” kinuna pay ni Acorda. Innayonna nga ipagpaganetget ti liderato ti PNP kadagiti umili ti “napinget a panagkondenarna iti aniaman a saan a maikanatad nga aramid ti sumagmamano a naiwawa a miembrona.” (Aaron Recuenco/ MANILA BULLETIN)