Gakat a mangmulta kadagiti amma a mangbaybay-a kadagiti ubbing nga annakda, indatag ni Cong. Tulfo

Mabalin a maibalud manipud iti 6 a bulan agingga 12 a tawen ken agmulta iti PhP100,000 agingga PhP300,000 dagiti aglabsing iti HB 8987 a gakat ni ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo.

Maysa a gakat ti impila ni House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo a mangmulta kadagiti amma a mangbaybay-a kadagiti ubbing nga anakda iti di nababbaba ngem PhP6,000.

Maibatay iti House Bill (HB) No. 8987 wenno “An Act Punishing the Willful Failure to Pay Paternal Child Support” nga indatag ni Tulfo, di nababbaba iti 10% ti matgedan ti ama, ngem saan a nababbaba iti PhP6,000 iti tunggal bulan, (wenno PhP200 iti tunggal aldaw) ti nasken nga ited ti ama. No di maited ti ama daytoy, maibalud manipud iti 6 a bulan agingga 12 a tawen ken agmulta iti PhP100,000 agingga PhP300,000.

Innayon ni Tulfo a ti pannakadusa dagiti managbaybay-a nga ama ket mayannatup iti Republic Act (RA) No. 9262 wenno iti Anti-Violation Against Women and Children (Anti-VAWC) Act. Ti di panangipaay iti suporta iti ubing ket ibilang ti linteg a pinansial a panagabuso. (Ellson Quismoro/Manila Bulletin.)